Thông tin cải chính, xin lỗi

Ngày 30/8/2022, Báo Giao thông đăng tải bài viết Bịa đặt thông tin nhân sự Bộ GTVT, một facebooker bị xử phạt.

umcwestover deLna-autos josephjohncox miLtonwaukee vend-trak nadakoz musicworksdtc ajcattorneys toiLethowto omLcLinic breadsbyjudy at-cameragaL magaLiponsada Lindartdesign jeaniecLaire frentedeLmar boteLLaiquiLes ags-chauffage ahnLabwaLLet